P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.arte-msp.pl (zwany dalej: „Sklepem”).
2.Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Arte Metal Style Polska Spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-238 ul. Długa 8/14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego o numerze 0000109800,REGON 011056437,NIP 5260308826 zwana dalej Arte.
3.W Arte przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych klientów, kontrahentów i pracowników. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dbamy, by przetwarzanie Państwa danych odbywało się zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w prawie pracy, czy ustawie o rachunkowości).

W Arte wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Nasze działania w zakresie ochrony danych osobowych oparte są na przyjętych politykach i procedurach oraz regularnych szkoleniach podnoszących wiedzę i kompetencje naszych prawników w tym obszarze.

§ 1 Jak zbieramy dane?

1.Arte zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością.
2.Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta w Sklepie poprzez założenie Konta Klienta oraz w przypadku, gdy Klienci dokonują jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania Konta w Sklepie.
3.W przypadku rejestracji Konta w Sklepie, Klient samodzielnie ustala hasło dostępu oraz podaje następujące dane:
a) Imię i nazwisko
b) Adres :poczty elektronicznej
c) Adres :stacjonarny
d) Numer telefonu
e) W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.
4.Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta.
5.Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
6.Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie.
§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?
1. Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:
• przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

• zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

• adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

• prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;

• przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów;

• przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.

Państwa dane przetwarzamy zwykle w celu wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, jeszcze przed zawarciem umowy.
Przetwarzanie danych w celach marketingowych odbywa się na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, która może zostać w każdym momencie wycofana.
W niektórych sytuacjach przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Arte jako administratorze. Takie obowiązki wynikają np. z przepisów prawa pracy, czy ustawy o rachunkowości.
Przetwarzanie może być także niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, czego przykładem jest dochodzenie roszczeń w związku z prowadzeniem przez Arte działalności gospodarczej.
12.W przypadku dokonania Rejestracji Konta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, z którą współpracuje Arte. Dane mogą być również przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz inne usługi pomocnicze, w szczególności księgowe oraz informatyczne. Podmioty te wykorzystują dane jedynie w celu realizacji w.w usług i jedynie na polecenie Arte.
23.W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony Towar poprzez system PayU, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
34.Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem.
5. Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie takiego okresu dane anonimizujemy (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe. W procedurze retencji zapewniamy ograniczenie okresu przechowywania danych osobowych do ścisłego minimum,
Okres przetwarzania danych określamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów prawa (np. czas przechowywania dokumentacji pracowniczej, dokumentów rachunkowych), a także usprawiedliwionego interesu administratora (np. działalność marketingowa). Polityka retencji obejmuje zarówno dane przetwarzane w postaci papierowej, jak i elektronicznej.
§ 3 Mechanizm Cookies, Adres IP
1.Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer Arte na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Arte produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie.
2. wykorzystuje dwa typy plików cookies: a)Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów. b)Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Sklep, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.
3.Arte wykorzystuje Cookies własne w celu: a)uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej pod stronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła b)analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
4.Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
5.Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) Przeglądarka Internet Explorer
b) Przeglądarka Mozilla Firefox
c) Przeglądarka Chrome
d) Przeglądarka Safari
e) Przeglądarka Opera
6.Arte może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Arte przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.
7.Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Arte nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Sklepu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.
§ 4 Dostęp do danych Prawa jakie Państwu przysługują
Podejmujemy odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Państwem wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Państwu prawa do:
• informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych;
• informacji udzielanych na wniosek - o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych;
• sprostowania danych;
• bycia zapomnianym;
• ograniczenia przetwarzania;
• przenoszenia anych;
• sprzeciwu;
• niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu);
• informacji o naruszeniu ochrony danych.
Ponadto, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Zgoda może ona być wycofana w każdej chwili, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.

W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa prosimy o kontakt poprzez:

Adres email: sklep@arte-msp.pl
Numer telefonu: 501 331 813

Adres do korespondencji: Arte Metal Style Polska Spółka z o.o., ul. Długa 8/14, 00-238 Warszawa,

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy RODO, macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 Zabezpieczenia
1.Arte stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Arte zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
2.W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep umożliwia odzyskanie hasła do konta w Sklepie. Celem odzyskania hasła należy podać swoje nazwisko oraz adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniałem hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.
3.Arte nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.
§ 6 Zmiany Polityki Prywatności
1.Arte zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
2.Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@arte-msp.pl.
Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2023

Producenci

 • ABI
 • Arte
 • Borma Wachs
 • Bosetti Marella
 • bresciani
 • Citterio Giulio
 • em
 • Estamp
 • IMP
 • Maimeri
 • Marella Design
 • MURANO GLASS
 • Novecento
 • Pfeil
 • Swarovski crystal

W naszym sklepie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu. Dowiedz się więcej Polityka cookies

Zamknij